ОПШТИНА КУЧЕВО    Улица Светог Саве број 76  ●  12240 Кучево  ●  контакт телефон (централа): 012/852-141 и 012/852-142


 

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16-испр.), Закона о потврђивању Конвенциje о заштити и унапређењу разноликости културних израза (Париз, 2005) („Службени гласник РС“, бр. 42/09), Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн. и 95/2015 - усклађени дин. изн.) и  Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, брoj: 105/16)

 

Министарство културе и информисања расписало је конкурс „Градови у фокусу 2017.“

У циљу аплицирања за средства по овом конкурсу и у циљу реализације мера 7.1. приоритетна област 7, Подстицање развоја спорта и културе – мера усмерена на стварање бољих услова у култури кроз адаптацију, изградњу објеката и унапређење постојећих и увођење нових садржаја усмерених на подизање квалитета културног живота грађана у општини Кучево, на пројекту ће бити ангажован

 

ПРОЈЕКТНИ ТИМ  

Пројектни тим и описи појединачних задужења свих чланова пројектног тима нa основу одлуке председника Општине Кучево о именовању пројектног тима  бр. II-06-2-57 /2017.  од  07.02.2017. године:

 

  • Инг. Милош Петровић – руководилац пројекта
  • Др Јелена Анђелковић Грашар – консултант на пројекту
  • Дипл. ецц. Сузана Марковић – заменик руководиоца пројекта
  • Душан Тодоровић, урбаниста – координатор за грађевинске радова
  • Дипл. археолог Јасмина Драгојевић – координатор за савремено стваралаштво

 

 

 

 

 

 

 


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni